جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :رضا میرائی آشتیانی
نویسنده همکار:م‍ل‍ک‌ ش‍اک‍ری‌
عنوان اصلی: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌ گ‍اوه‍ای‌ ش‍ی‍ری‌
موضوع فارسي:1. گ‍او ش‍ی‍ری‌ -- ت‍ول‍ی‍دم‍ث‍ل‌ 2. گ‍اوه‍ا -- ب‍اروری‌ 3. گ‍اوه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ناشر:م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ;تهران ;1380 ; ;
شماره راهنما:ر927م 2142/ 636
رده کنگره:SF 208 9ت9م
شابک:964-6022-98-7
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1403/03/2231381