جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :ن‍ی‍ک‍لاس‌ چ‍اپ‍ی‌
مترجم :1. م‍ح‍م‍د ک‍اظم‍ی‍ن‍ی‌ 2. ای‍رج‌ ن‍اص‍ر
عنوان اصلی: دس‍ت‍ی‍ن‍ه‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌
موضوع فارسي:ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
ناشر:م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ;تهران ;1382 ; ;
فروست:1. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌; 1091 2. ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی; 127
شماره راهنما:د11چ 0151/ 660
رده کنگره:TP 155/2 2چ9ر
شابک:964-01-1091-4
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1403/03/2231383