جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :محمدتقی طغرایی
نویسنده همکار:1. سیدسعید میرواحدی 2. فرزانه خالویی 3. شیوا گورتانیان نژاد
عنوان اصلی:مدیریت کسب و کار بهره وری
موضوع فارسي:1. کسب و کار - مدیریت 2. نیروی انسانی - مدیریت 3. بهره وری 4. برنامه ریزی راهبردی
ناشر:دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ مرکز نشر دانشگاهی ;تهران ;1398 ; ;
فروست:1. مرکز نشر دانشگاهی; 1565 2. مدیریت; 18
شماره راهنما: 453/ 658
رده کنگره:HF 5718
شابک:978-964-00-1565-7
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/06/2326079